Derinlemesine Oturumlar

AWID ilk kez bu Forum’da, çeşitli ortaklarla bir arada çalışarak bir dizi Derinlemesine Oturum düzenliyor. Her biri 1.5 saatlik dört bölümden oluşan altışar saatlik bu oturumlar karmaşık konuların derinlemesine tartışılması için tasarlanmıştır. Bu geniş zaman aralıkları sayesinde, önemli konuları ayrıntılı bir şekilde tartışıp oturum konusuyla ilgili sağlam bir algı ve somut stratejiler kazanacaksınız. Oturum sorumluları, bilgi paylaşmının ötesine geçerek bölgeler ve sektörler arası etkileşimi artırıyor ve etkili bir tartışma ve etkileşim ortamı oluşturuyorlar. Bu oturumlardan tam anlamıyla faydalanmanız için dörder oturum bölümlerinin hepsine katılmanızı tavsiye ediyoruz.

Kaynaklara Erişim ve Kaynak Kontrolü: Kadınların ekonomik güçlendirilmesinin örgütlendirilmesi

Tüketim güdülü kapitalizm, sosyal güvenlik ağlarının yok edilmesi, kamu mal ve hizmetlerinin özelleştirilmesi; topraktan sermayeye, sağlık hizmetlerinden teknolojiye, temiz havaya ve hatta politik nüfuza kadar her şeyi baştan sona değiştirerek sadece bedel ödeyen ve ödemek isteyenlerin erişebileceği ticari metalar haline getirdi.  Demokratik aksaklığın bir ürünü olarak ortaya çıkan kaynaklara erişim ve kaynak kontrolündeki bu adaletsizlik özellikle de etnik kökeni, ırkı, sınıfı, cinsiyeti, cinselliği, milliyeti ve bölgesi nedeni ile ötekileştirilenler olmak üzere büyük çoğunluk aleyhine gücü elinde tutan küçük bir azınlığın çıkarlarına hizmet etmektedir.  Neoliberal ekonomik model olarak tahkim edilen bu modele alternatif daha sürdürülebilir, demokratik değerler, karşılıklılık ve insan hakları temelinde verilen sosyal adalet mücadelesinin ön saflarındaki kadınların öncülüğünde mevcuttur.

Bu oturumda, katılımcılara büyük dönüşümlere açıklık getirme ve esin kaynağı olma olanağı yaratılarak kadınların kaynaklara erişim ve kaynaklar üzerindeki kontrolünü etkileyen çeşitli faktörler ayrıntılı bir şekilde masaya yatırılacaktır.  Kadınların kolektif güçlerini harekete geçirerek Güney Afrika’da HIV ve AIDS’i nasıl tıbbileştirdiklerini; Guatemala’da toprak gaspını nasıl geri püskürttüklerini ve Endonezya da geleneksel mikro kredi sistemine alternatif temelinde nasıl bir örgütlülük geliştirdiklerine ilişkin örnek çalışmalar sunacağız.

Düzenleyen: Just Associate

Dünya Jeopolitiği ve Küresel Yönetimin Değiştirilmesi. Yönelimlerin ve küresel aktörler ve bunların kadın haklarına etkilerinin anlaşılması

Küresel yönetim kadın hakları ile neden ve nasıl bağlantılı, bu bağlantının günümüz dünyası gerçekliğinde dillendirilmesi neden zor ve karmaşık? Bu alandaki önemli önder ve düşünürlerin de katkıları ile katılımcılar büyümenin tanımlaması ile gelişim ölçümü arasında nasıl bir bağlantı olduğu, mevcut ekonomik durgunluk ve içgeçişli (gıda, enerji, çevre, insancıl vs.) krizin etkileri, artan militarizm ve mevcut küresel yönetim ve güç değişimi bünyesindeki diğer fenomenler gibi örnekleri inceleyerek mevcut küresel durumun konuyla ilgili özelliklerini öğrenecekler.

Bu oturumda mevcut küresel yönetimin nasıl bir şey olduğunu ele almak için küresel aktörler (eski ve yeni) kurumları inceleyecektir. Oturum,  kadın hakları, adalet, çevresel sürdürülebilirlik ve insan haklarını geliştirmek için gelecek küresel yönetim vizyonumuz konusunda beyin fırtınası yapma fırsatı sunacaktır. Daha sonra ise kadın hakları aktivistleri olarak kendi stratejilerimizin etkilerini tartışacağız. Oturumu küresel gündemin ‘bir sonraki konu ne’ başlığı ile, örneğin; Rio +20 gündeminin bir parçası olarak sunulan yapılanma taslakları;  Kahire ve Pekin +20 süreci; önümüzdeki G20 süreci; küresel mali yapılandırmanın yeniden şekillendirilmesi için öneriler; etkili bir gelişim işbirliği için önerilen küresel yeni ortaklık; MGH sonrası ya da 2015 sonrasında gelişim çerçevesi başlığı ile kapatacağız.

Düzenleyen: AWID with members of the Forum International Planning Committee and Global Policy Forum

Yerküremizin Ekolojik Sağlığı: İklim değişikliği mücadelesi

Bu oturumda Rio +20 ve Yeşil Ekonomi de dâhil olmak üzere mevcut iklim değişikliği uyarlaması ve sürdürülebilirliği eleştirel bir yaklaşımla ele almayı amaçlamaktadır; katılımcılara merkezi yönetim yetkilerinin yerele devri, iklim değişikliği risk yönetimi ve uyarlamasında yoksul merkezli yaklaşımı teşvik eden yeni çoklu-paydaş ortaklığı ve finansman çerçevesini tanıtılacak;  kadının topumdaki ekonomik ve politik önderliğini yükseltmek için yapılacak eylemlerin stratejik hatları vurgulanacaktır.

Oturumlar etkileşimli bir biçimde yapılacak ve katılımcıların, iklim değişikliği tehdidi altındaki kırsal alanlarda ve kentlerde yaşamalarına rağmen halkın desteğini kazanarak toplumun varlık gelişimini korumak, hükümetler ve toplumlar arasında kazan-kazan fırsatları yaratmak amacıyla yenilikçi adaptasyon girişimlerine öncülük etmiş kadın liderlerin deneyimlerini paylaşmalarına olanak sağlanacaktır. Kurumsal paydaşlar ve ortaklar mevcut iklim değişikliği ve sürdürülebilir gelişim politikasını masaya yatıracak, bu çerçevede cinsiyet eşitliği ve kadının güçlendirilmesi önceliklerini tartışacaklardır. Konuşmacılar merkezi yetkilerin yerele devrini sağlayacak bir ortam yaratarak yoksullar yararına bir iklim değişikliği modeli yaratmak için gerekli kurumsal destekleri ve hükümet desteğini açık bir şekilde anlatacaklar. Katılımcılar iklim değişikliği tehditleri arasındaki kadının statüsünün geliştirtmesinin önünü açacak adaptasyon stratejileri ve katılımcı risk azaltım stratejilerini uygulama çözüm yollarını tartışmaya teşvik edileceklerdir.

Düzenleyen: AWID, the Forum International Planning Committee, GROOTS International and the Huairou Commission

Militarizm, Çatışma ve Şiddet

Bu oturum, süre giden militarizm, şiddet ve silahlı çatışmalar konusundaki kaygı ve anlayışlar, bu konuların kadınların yaşamını nasıl etkilediği ve kadınların barış içinde bir dünya için örgütlenme yolları temelinde şekillendirilecektir.

Oturumda katılımcılar militarizmin toplumsal cinsiyete özgün etkileri, militarize etme, silahlı çatışmalar ve şiddet konularında bir dizi tartışmaya katılacaklardır. Oturumda yerel ve küresel endişeler ele alınacak, kadınların ısrar ve direnişleri hakkında bilgi edinip dersler çıkarmak için zaman ayrılacak, bu zorluklarla mücadele için yaratıcı yöntemler konusunda beyin fırtınası yapılacak, çatışmaların ve toplumsal cinsiyete dayalı şiddetin sona erdirilmesi teşvik edilecektir.

Oturumun odak noktası militarizmin ekonomisi ve cinsiyet boyutu olacaktır. Oturumda ayrıca, işgal altında yaşayanlar da dâhil olmak üzere militarizm mantık ve değerlerinin normal algılanmaya başlanma ve toplum ya da topluluklarca içselleştirilme süreçleri konuşulacak ve gerçek güvenlik olgusun ne anlam ifade ettiği feminist bir perspektifle ele alınacak. İnsan hakları savunucusu kadınlara karşı uygulanan şiddet ve cinsel şiddet örneğinde olduğu gibi militarizmin cinsellik, toplumsal cinsiyet, ırk, sınıf vb kesişme noktaları ve benzeri diğer önemli noktalar ele alınacaktır. Oturumda direniş, iyileşme, barış inşa etme, BM kararlarından yararlanma ve ara dönem adaleti oluşturma strateji ve deneyimlerini paylaşma olanağı sunacaktır.

Düzenleyen: AWID, Center for Women’s Global Leadership, DAWN, the Forum International Planning Committee, Global Network of Women Peacebuilders, International Network of Women Against Militarism, Strengthening Women Against Conflict and Militarism, Women’s Initiatives for Gender Justice.

Yeniden Gelişim Hayali, Küresel Ölçekte Alternatif İnşa Etme

Bu oturum, yakınsanan krizler bağlamında feminist bir perspektifle hakim ekonomik modele karşı eleştirel bir yaklaşım ortaya koymayı amaçlamaktadır.

Farklı sektör ve hareketlerden çok sayıda insanın bir araya geldiği bu oturuma, gelişmenin politik olarak inşa edilen bir süreç olduğu dolayısıyla yeniden tanımlanabileceği, yeniden öngörülebileceği ve farklı şekillerde (yeniden) formüle edilebileceği noktasından hareketle gelişmeyi/kalkınmayı masaya yatırarak başlanacaktır. Hakim gelişme/kalkınma modeli tartışılacak ve başarısız yönlerine vurgu yapılacaktır.

Alternatif terimi henüz üzerinde tam uzlaşmaya varılmamış olmakla birlikte, hakim model içinde ve çevresinde on yıllardır var olan farklı yaklaşımlar tartışmaya açılacaktır. Bu oturumda gelişimin yeniden öngörülmesi ve küresel ölçekte mevcut olan alternatiflere odaklanılacaktır.  Neo-liberal gelişmelere karşı çıkacak ve dönüştürecek uygulama ve çerçevelerin  (ve bazı hallerde bu günün acil ihtiyaçlarına cevap veren)– el buen vivir (iyi yaşam), gıda bağımsızlığı, farklı ekonomiler, büyüme ve halkın korunması eleştirel feminist perspektifle ele alınacak.

Son olarak,  grupların şu anda ileri taşıdığı alternatif yöntemlere odaklanacağız. Küresel yapıların yerel fırsatları şekillendirdiği kabul edildiğinde yükseltilmesi gereken olanaklar var mı? Ve daha geniş bir çerçevede bu tartışmalarda feminist hareketlerin ve grupların rolünü nasıl tasavvur edeceğiz?

Düzenleyen:  AWID with members of the Forum International Planning Committee

Kadın İşçi Hakları, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Ekonomik Adalet: Konuların tartışılması ve eylemler

Bu oturumda, küresel ekonomik kriz bağlamında kadın işçi haklarının karşı karşıya olduğu zorlukları, uzun dönemde bunların ekonomik adalet ve toplumsal cinsiyet eşitliği ile bağlantısı; kadın emeği gündemini ileri taşımak için kadınların, işçi sendikalarının ve kadın hakları kuruluşlarının hangi stratejileri uyguladıkları ele alınacak.

Altı saatlik oturum dört bölüme ayrılacak. İİlk bir buçuk saatlik bölüm, küresel boyutta kadın emeği, işçi hakları ve cinsiyet eşitliği bağlantısındaki yönelimler ile ilgili genel bir bakış sunmak için etkileşimli panel tartışmasına ayrılmıştır. İkinci ve üçüncü bölümde katılımcılar sektör odaklı [ev işleri, ihracat ürünleri üretimi (tekstil ve elektronik) tarım ve kamu sektörü de dâhil olmak üzere] dört gruba ayrılacaklar. Oturumun son bölümüne ise katılımcılar tekrar bir araya gelerek sektör bazındaki çalışmalarda gündeme gelen mevcut öncelikler ve stratejileri sunacaklar. Forumdan sonra takipçisi olacakları stratejileri, bu kapsamdaki mekanizmaları tartışacaklar ve müzakere edecekler

Düzenleyen: AWID, Clean Clothes Campaign, the Forum International Planning Committee, International Trade Union Federation, Maquila Solidarity Network, Solidarity Center, Women in Informal Employment Globalizing and Organizing

(WIEGO) and Women Working Worldwide.

MENA Bölgesinde Kadın Hakları ve Demokrasiye Geçiş

Bu oturumda MENA (Ortadoğu ve Kuzey Afrika) bölgesindeki devrimci hareketler ve demokratikleşme sürecinde kadın hakları aktivistlerinin karşı karşıya olduğu zorluklar ve fırsatlar ayrıntılı bir şekilde ele alınacaktır. Katılımcılar,  köktendinci aktörlerin varlığının ve gücünün giderek artmasının genel hatlarıyla ortaya konması, olumlu sonuçlar getiren stratejilerin tartışılması ve geçmişte diğer bölgelerde yaşanılan geçiş süreçlerinden çıkartılan dersler gibi konulardan hareketle bölgeler arası deneyimlerini ve analizlerini paylaşacaklar. Katılımcılar, MENA bölgesinde yaşanan son gelişmelerin küresel kadın hareketi gündemi ve mücadelesine olası etkilerini analiz ederek beyin fırtınası yapacaklar. Oturumda son olarak,  alınan derslerin, analizlerin ve deneyimlerin gelecek stratejilerinin güçlendirilmesi için nasıl uygulanabileceği; ittifak oluşturma ve işbirliği;  MENA bölgesinde feminist ve kadın hareketlerini desteklemek amacıyla dayanışma ve ortak hareketlilik yaratmak için atılacak somut adımların belirlenmesi konuları ele alınacaktır.

Düzenleyen:  Equality without Reservation Coalition, Global Fund for Women, Women’s Learning Partnership, and AWID.